Mediene som brenner for det samme som deg

Negotia magasin utgis av YS-forbundet Negotia. Negotia magasin bringer aktuelt stoff om arbeidsliv – herunder tariffspørsmål, kompetanseutvikling, arbeidsmiljø og andre forhold som berører medlemmene i utgiverorganisasjonen. Bladet har dessuten som mål å sette søkelys på og bidra til debatt om generelle utviklingstrekk i samfunn og arbeidsliv.