Landskapsarkitekter

park & anlegg

Schweigaardsgt. 34F

0191 OSLO

Tlf: 23 15 93 50

Ansvarlig redaktør

Ole Billing Hansen

Mobil: 48 07 56 41

Epost: oleb@gartnerforbundet.no

Utgiver

Norsk Gartnerforbund

Trykkeri

Merkur Grafisk AS

park & anlegg

park & anlegg er fagbladet for grøntanleggssektoren i Norge. Formålet med bladet er gjennom reportasjer, intervjuer og fagartikler å holde utøverne oppdatert om hva som rører seg innen sektoren, samt å være et bindeledd mellom de ulike profesjonene innen sektoren.

Bladet har et redaksjonsråd med medlemmer med tilknytning til følgende organisasjoner: naml – norske anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører, Norske landskapsarkitekters forening (NLA), Norske landskapsingeniørers forening (NLI), Norsk Trepleieforum (NTF), BAD, PARK & IDRETT, FAGUS (Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren), samt Norsk Gartnerforbund (NGF).

Opplag: 1 555