Lærere

Diabetes

Boks 6442 Etterstad

0605 OSLO

Tlf: 23 05 18 00

Utgiver

Diabetesforbundet

Trykkeri

Ålgård Offset AS

Diabetes

Diabetes er medlemsbladet til Diabetesforbundet. Bladets oppgave er å informere personer med diabetes og andre om de ulike medisinske, psykologiske, tekniske og sosiale sidene ved å ha diabetes, og forbundets organisasjonsarbeid. Diabetes skal være et aktuelt tidsskrift om diabetes, samt et forum for debatt og utveksling av erfaringer.
Antall lesere: 85 000 (KANTAR Fagpresse 2022)
Opplag: 30 290