lege

Tidsskrift for Den norske legeforening

Boks 1152 Sentrum

0107 OSLO

Tlf: 23 10 90 00

Utgiver

Den norske legeforening

Trykkeri

Aksell AS

Tidsskrift for Den norske legeforening

Tidsskriftets målsetting:

– Å være et organ for medisinsk utdanning som stimulerer til faglig vedlikehold og fornyelse for legen som allmenn kliniker

- Å stimulere til medisinsk forskning og fagutvikling

- Å bidra til holdningsdanning hos legene ved å videreutvikle etiske og kulturelle idealer i den medisinske tradisjon

- Å fremme den helsepolitiske debatt

- Å være medlemsblad for alle medlemmer av Den norske legeforening

Opplag: 32 828